Medycyna rodzinna NFZ

Pacjentka u doktorŚwiadczenia POZ

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

zarówno wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki, jak też szczegółowo, zakres zadań realizowanych w ramach tych świadczeń określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W Centrum Medycznym Beta-Tarnowski w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej można skorzystać z:

  • wizyty lekarskiej – Medycyna Rodzinna,
  • diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
  • szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
  • zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Recepty i Leki

pamiętaj, że recepty wystawione przez lekarza nie są ważne bezterminowo. Najczęściej ważność recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji – jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki i w przypadku niektórych leków termin realizacji recept może być krótszy (np. na antybiotyki) lub dłuższy (np. na preparaty immunologiczne)

 

E-Recepty

Sposób realizacji E-RECEPTY

w Aptece należy podać nr pesel Pacjenta oraz kod recepty otrzymany od Lekarza podczas teleporady lub wizyty osobistej. Kod recepty nie musi mieć formy wydruku - wystarczające jest ustne przekazanie go Farmaceucie.

Pacjent może wykupić każdy lek z recepty w innej aptece, jednak wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania. Zakup leków można więc rozłożyć w czasie.

Okres ważności recepty:

  • antybiotyki – 7 dni,
  • preparaty immunologiczne – 120 dni,
  • pozostałe leki – 30 dni.

Bieg terminu liczy się od daty wystawienia recepty lub od wskazania lekarza („data realizacji od…”). E-recepta na leki stale przyjmowane przez pacjentów chorych przewlekle może zostać wystawiona z terminem realizacji do 365 dni (lekarz wówczas wskazuje: „data realizacji do…”), przy czym recepta taka musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.

 

E-Skierowania

Sposób realizacji E-SKIEROWANIA

Elektroniczny dokument wystawiany przez lekarza zastępujący dotychczasowe papierowe skierowania na leczenie specjalistyczne lub do szpitala. Pacjent, zapisując się na leczenie/diagnostykę na podstawie skierowania okazuje lub podaje otrzymany od lekarza kierującego 4-cyfrowy kod oraz nr PESEL bądź okazuje na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną informację o wystawionym skierowaniu.

 

E-Zlecenia

Sposób realizacji E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Wystawianie i weryfikacja e-zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Możliwość natychmiastowej weryfikacji zlecenia zwalnia pacjenta z wizyty w oddziale wojewódzkim NFZ. Pacjent otrzymuje numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Termin ważności zlecenia:

12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania,

6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone przez pracownika NFZ.